Известување

На последниот состанок на Управниот одбор одржан на 15.03.2022(http://pfm.mk/?p=4561) донесена е одлука за регистрација на членови за натпреварувачката 2022 година.
  • Секој клуб треба до Среда 20.04.2022 до 12:00 да достави список на членови на официјалната е-пошта на федерацијата(истото може и кај членовите на комисијата) и истото да содржи:име,татково име и презиме и дата на раѓање на официјален меморандум од клубот со печат и потпис од Претседател.
  • За веќе регистрираните членови ќе треба да се приложи членската карта и 100 денари за регистрација,додека  за сите нови членови треба да донесе пристапница од клубот,исписница од страриот клуб(доколку има премин)пријава за регистрација,извод од матична книга на родените,2 фотографии и 100 денари.
  • Документите за регистрација може да достават кај членовите на комисијата во состав:Маријана Кочовска,Јане Карајованов и Томи Стефановски до дадената дата

Пријава-за-регистрација-во-НПФ

Odluka