Листа на пливачи и клубови за користење на средства за даночно ослободување – Ваучер 2023.

По пристигнување на апликациите од страна на клубовите,комисијата задолжена за тоа ги состави листите според апликацијата зададена од страна на Агенцијата за млади и спорт и следејќи ги насоките зададени од истата.
Според Член 14,став 8 од Законот за спорт,во продолжени ги имате листите.
Воедно и одлука на Управен одбор.