Календар на натпревари и вкупен редослед на клубови

Со завршување на Зимското национално првенство се изготви вкупниот редослед на клубови и воедно се изготви Календарот на натпревари за 2022 година.

Vkupen redosled klubovi 2022

Предлог Календар 2023