Известување

На ден 28.04.2021 Централниот регистар на Република Северна Македонија го потврди изборот за Претседател на Националната пливачка федерација на Александар Филипчев со што се завршија сите дилеми за неговиот избор.
Подоле го имате известувањето до пошироката јавност како и најновиот извод од Централниот регистар со новото решение.